Barion Pixel

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
internetového obchodu pierka.sk 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Leracode s.r.o. (prevádzkujúcej pierka.sk), so sídlom Janouškova 21, 080 01 Prešov, identifikačné číslo 48291854, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, vl.č.31872/P, oddiel Sro, (ďalej len„Predávajúci“)

Konateľ: Ing. Radoslav Smerek
Sídlo: Janouškova 21, 080 01 Prešov
IČO: 48291854
DIČ: 2120121025

Kontaktné údaje:

Bc. Lenka Smereková
Tel.: 0918 041 075
E-mail: 

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Prešovský kraj. Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov

Obsah internetovej stránky je chránený v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom, v znení neskorších predpisov, ku ktorému majetkové práva vykonáva Predávajúci.

Osobné údaje a ich ochrana

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním formou kontaktovania cez email. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Viac informácii o ochrane osobných údajov na pierka.sk nájdete tu.

Objednávanie tovaru 

Tovar je možné objednávať prostredníctvom nášho objednávkového formulára na stránke pierka.sk alebo na našom telefónnom čísle 0918 041 075 v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 a následne po objednávke tovaru je nutné zvoliť si spôsob doručenia a spôsob úhrady za tovar.

Cena poštovného pri doručení cez Slovenskú poštu

DOPORUČENÁ ZÁSIELKA – cena poštovného je 3,90 €. Platí sa vopred bankovým prevodom, alebo kartou online, alebo pri prevzatí tovaru.
Číslo účtu a ďalšie údaje obdrží kupujúci e-mailom. Kupujúci je povinný uhradiť platbu vopred max. do 5-tich kalendárnych dní od vytvorenia objednávky, inak má predávajúci právo zrušiť objednávku.

Osobný odber – Zdarma.

Dodanie tovaru

Dodanie tovaru je vždy k Vami zadanému dátumu sobáša v poznámke pri objednávani cez eshop na konci objednávky.

Tvorba trvá od 3 do 14 pracovných dní. Podľa sezóny.

Ak by bolo dodanie tovaru ohrozené, okamžite Vás budeme telefonicky informovať a konzultovať čo sa dá urobiť, napr. výnimočne vieme vyrobiť pierka aj expresne a vieme poslať objednávku aj expresne kurierom v prípade nutnosti.

O doručení tovaru budete informovaný mailom prípadne telefonicky do 24 hodín po prijatí objednávky.

Predávajúci nemusí splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v prípade vypredania zásob tovaru, nedostupnosti materiálov potrebných na výrobu, alebo ak predávajúci, dovozca alebo dodávateľ tovaru vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy.

Pri dodaní tovaru sa zákazník zaväzuje otvoriť doručenú zásielku pred kuriérom a zistiť, či je jej obsah kompletný a nepoškodený. V prípade, že zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky, spíše o tom spolu s kuriérom zápisnicu. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať dodávateľa (najneskôr do 24 hodín). Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.

Zákazník je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať dodávateľa, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. Pokiaľ tak neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady odosielateľa z dôvodu opakovaného nezastihnutia zákazníka, platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky.

Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi a následnom doručení tovaru späť k odosielateľovi.

Platby kartou + ApplePay + GooglePay

Platby online kartou sa uskutočňujú prostredníctvom platobnej brány Barion.sk Informácie o kreditnej karte sa nedostanú k obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt je inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Maďarska a číslo jeho povolenia je H-EN-I-1064/2013.

Reklamácia tovaru

Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, zámenu tovaru, je povinný reklamáciu uplatniť najneskôr do nasledujúceho dňa od prebratia objednávky na telefónnom čísle 0918 041 075 alebo emailom prípadne na adrese Leracode s.r.o, Janouškova 21, 080 01 Prešov.

O reklamáciách a práve zákazníka na uplatnenie reklamácie pojednáva zákon č. 250 o ochrane spotrebiteľa a aj Občiansky zákonník.

30-dňová lehota na vybavenie reklamácie výrobcom začína plynúť odo dňa spätného doručenia reklamovaného tovaru. Ak predávajúci uzná reklamáciu za oprávnenú, v tejto lehote musí byť kupujúcemu vyhovené tak, že reklamovaný tovar musí byť na náklady výrobcu opravený a odoslaný kupujúcemu. Ak nemožno reklamáciu vybaviť podľa predošlej vety, kupujúcemu bude zaslaný iný výrobok rovnakých vlastností ako reklamovaný výrobok. Kupujúci sa môže prostredníctvom sprostredkovateľa dohodnúť s výrobcom na výmene za porovnateľný alebo iný tovar. Ak nemožno vybaviť reklamáciu ani podľa uvedeného postupu, kupujúcemu bude bezodkladne vrátená kúpna cena a poštovné.

Tovar odošlite na adresu spolu s vyplneným reklamačným protokolom:
Leracode s.r.o.
Janouškova 21
080 01 Prešov

Reklamačný poriadok bol spracovaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a v zmysle súvisiacej platnej legislatívy.

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/7721 597 fax č. 051/7721 596

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom).

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdŕžal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy  uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Leracode s.r.o., Janouškova 21, 080 01 Prešov, resp. na . Na tento účel môžete použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Tovar odošlite na adresu:
Leracode s.r.o.
Janouškova 21
080 01 Prešov
telefón: 0918 041 075
email:

Dodatočné informácie:
Peniaze na Váš účet budú zaslané do 14 dní od dňa obdržania zásielky.

Podmienky vrátenia:
Všetok tovar je možné vrátiť do 14-tich dní bez udania dôvodu. Tovar musí byť vrátený kompletný, v pôvodnom stave, nesmie javiť známky opotrebenia a používania. S tovarom musí byť zaslaný formulár pre vrátenie tovaru. Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý!

 1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu.

Od ktorých zmlúv nemôžete odstúpiť bez uvedenia dôvodu

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť pred uplynutím lehoty 7 pracovných dní
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu (napr. akcie)
 • predaj tovaru, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napr. úprava výrobku na mieru…)
 • predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
 • predaj tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (napr. potraviny)
 • predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
 • predaj počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil
 • predaj novín, časopisov a periodickej tlače
 • lotérie a iné podobné hry

Záverečné ustanovenia

Prípadné spory medzi Leracode s.r.o a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci / spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Leracode s.r.o pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 24.01.2020 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Na právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia ● zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ● zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov ● zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ● zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ● a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy – vytvorením objednávky.